Shiro Utsuri and Kohaku, 2 year-old, 50cm
Shiro Utsuri and Kohaku, 2 year-old, 50cm
Showa, Kujaku and Kohaku, 2 year-old, 50cm
Showa, Kujaku and Kohaku, 2 year-old, 50cm
Benigoi, Karashi and Kohaku, 2 year-old, 45 - 55cm
Benigoi, Karashi and Kohaku, 2 year-old, 45 - 55cm
Asagi and Kohaku, 2 year-old, 45 - 50cm
Asagi and Kohaku, 2 year-old, 45 - 50cm
Yamabuki, 2 year-old, 60cm
Yamabuki, 2 year-old, 60cm
Showa, Sanke, Mukashiogon and Shiro Utsuri, 2 year-old, 50cm
Showa, Sanke, Mukashiogon and Shiro Utsuri, 2 year-old, 50cm
Kohaku, Shusui, Asagi, Ginrinchagoi and Mukashiogon 2 year-old, 50cm
Kohaku, Shusui, Asagi, Ginrinchagoi and Mukashiogon 2 year-old, 50cm
Tancho, Showa and Kohaku, 2 year-old, 50cm
Tancho, Showa and Kohaku, 2 year-old, 50cm
Kohaku, Shusui, Showa, 2 year-old, 50cm
Kohaku, Shusui, Showa, 2 year-old, 50cm
Kohaku, Tancho and Showa, 2 year-old, 50cm
Kohaku, Tancho and Showa, 2 year-old, 50cm
Tancho, Showa and Yamabuki, 2 year-old, 50 - 55cm
Tancho, Showa and Yamabuki, 2 year-old, 50 - 55cm
Gingrinchagoi and Kohaku, 2 year-old, 50cm
Gingrinchagoi and Kohaku, 2 year-old, 50cm
Mixed 2 years old
Mixed 2 years old
Jumbo 1 year old Go-sanke
Jumbo 1 year old Go-sanke
Jumbo 1 year old mixed
Jumbo 1 year old mixed
Jumbo 1 year old Kohaku/Tancho
Jumbo 1 year old Kohaku/Tancho
Koromo/mix 30-35 cm
Koromo/mix 30-35 cm
Tancho 58 cm Hi grade
Tancho 58 cm Hi grade
Tancho 40 - 45 cm Hi grade
Tancho 40 - 45 cm Hi grade
Hi grade mix 20 - 25 cm
Hi grade mix 20 - 25 cm
Hi grade Shiro Utsuri 50 cm
Hi grade Shiro Utsuri 50 cm
Koromo
Koromo
Shusui 40 - 45 cm
Shusui 40 - 45 cm
Hi utsuri 35 - 40 cm
Hi utsuri 35 - 40 cm
Switch To Desktop Version